Toberak: 

Ave Maria purisima!
Jaungoikuak gabon!
Esplikatzera nua
zer desio dugun:
toberak jotzera gatoz
bost edo sei lagun.

Toberak jotzera eta
libertittutzera,
ez uztiagatikan
usariyua galtzera;
borondaterikan ezpada
join gera atzera.

Nobiyo jaunak esan diyo
andre nobiyari:
– “Zer egingo ote-diyegu
gizon oriyeri?
Umore ona pasatzia
gustatzen zitt neri”.

“Libertsiyo polit bat
elkarren artian,
pasatzia obia
bitatik batian;
eztut uste izain den
iñoren kaltian”.

Andre nobiyak errespuesta
jakiña bezela:
– “Etorri diraden ezkero
kanta dezatela;
lotsa aundiya emango
diyegu bestela”.

Konformatu dirade
biyok alkarrekin;
guk ere segi dezagun
umore onakin;
lagunak, palanka juaz
kantatu “San Martiñ”.

koroa

San Martin de la moja;
moja de San Martin…
Toberak jo ditzagun
ordu onarekin;
ordu onarekin eta

Birjin Amarekin.

Anka bat abajo daukat
bestia levanta;
xinistatuko duzute
egiya esan-ta:
orain zuek egin zerate,
urren beste baten txanda.

Oya jarriya dago
maindire zuriyakin;
maindire zuriyakin ta
bi almoadakin,
nobiya andria etzateko
nobiyo jaunarekin.

Mayatzaren amabiya
sekulan etzitt aztuko;
ezkontza au ikusi-ta
zein ezta poztuko?
gaur arratsian oyek biyek
eztira oztuko.

Emen burruntziya deitzen diyogu
napar-aldian gerrena:
batzuentzat konsuelua ta
bestientzat pena;
nobiyo jaunak agindu digu
sartzeko barrena.

Iturria: “Aozko literatura”
Biltzailea: Manuel Lekuona
Lekukoa: Oiartzunen jasoa

 

Maria Solt eta Kastero

Maria Solt eta Kastero
bi amoros zahar bero.
Hirurogei-hamarna urtetan
hartü die amorio,
Kastero jelostü gero
Maria Solt ezari kanpo.

Maria Solta dua nigarrez,
izorra dela beldürrez.
Barnets-Bordako anderiak
kontsolatü dü elez;
emazte zaharrik oküpü
agitzen eztela ez.

Maria Soltek arrapostü
Santa Elisabet badüzü.
Saintu zahar bateganik
oküpü agitü düzü;
Kastero ere bada saintü,
naizen’]hala nizan beldür nüzü.

Kastero eztüzü saintü,
sobera bürhaüti düzü.
Elizalat juan eta taharnan
egoiten düzü;
Kastero denagatik saintü,
Maria Solt antzü zira zü.

Hitzak: Pierre Topet “Etxahun”